Dėl asociacijos „Kauno m. Aleksoto vietos veiklos grupės“ planuojamos keisti strategijos

Informacija dėl Aleksoto VVG strategijos keitimo
Kviečiame visus Kauno miesto Aleksoto mikrorajono gyventojus teikti savo pasiūlymus dėl asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ planuojamos keisti strategijos.
Šiuo metu asociacija Kauno miesto Aleksoto VVG vykdo 2015-2020 metų strategijos projektą.
Vidaus reikalų ministerija yra patvirtinusi šias mūsų įgyvendinamos strategijos priemones:
1 TIKSLAS. PAGERINTI VIETINES ĮSIDARBINIMO GALIMYBES, DIDINANT BENDRUOMENIŲ SOCIALINĘ INTEGRACIJĄ, IŠNAUDOJANT VIETOS BENDRUOMENIŲ, VERSLO IR VIETOS VALDŽIOS RYŠIUS
UŽDAVINYS: Mažinti Kauno miesto Aleksoto VVG teritorijos gyventojų socialinę atskirtį.
Veiksmas 1.1.1. Bendrųjų socialinių ir kitų paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams 90 000 eur;
Veiksmas 1.1.2. Socialinę atskirtį patiriančių šeimų vaikų priežiūros organizavimas ir kitų paslaugų teikimas 205 000 eur;
Veiksmas 1.1.3. Socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informuotumo didinimas ir visuomeninio aktyvumo skatinimas 60 000 eur;
Vadovaujantis tuo, jog nuo 2017 metų sausio mėnesio, kuomet buvo paskelbti pirmieji kvietimai, iki 2019 09 30 dienos nėra įgyvendinamas nei vienas iš 3 aukščiau paminėtų projektų, bei siekiant sėkmingai įgyvendinti Aleksoto VVG 2015-2020 strategiją. Siūlome – sujungti visus 3 aukščiau paminėtus projektus į vieną bendrą projektą, bei iš 1.2. UŽDAVINIO – Didinti bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumą, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje ir 1.3. UŽDAVINIO – Didinti gyventojų verslumą, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje, sutaupytas lėšas ~400 000 eur prijungti prie šio projekto.
Mūsų siūlymas būtų – skelbti 1 projektą, kurio bendra vertė siektų 400 000 eur.
Pagrindinis projekto tikslas būtų – Aleksoto mikrorajone gyvenančių vaikų, patiriančių socialinę atskirtį įtraukimas į visuomenę per vaikų dienos centro veiklas;
Pagrindiniai projekto uždaviniai būtų:
Įkurti vaikų dienos centrą Aleksoto mikrorajone.
Užtikrinti tvarią dienos centro veiklą ir pasibaigus projektui po (36 mėn.)
Užtikrinti Aleksoto vaikų įsitraukimą į šio centro veiklą.
Projekto tikslinė grupė būtų – Darbingų gyventojų šeimos nariai (vaikai), įskaitant darbingų pabėgėlių šeimos narius (vaikus), socialinę atskirtį patiriantys vaikai, soc. Rizikos šeimų vaikai.
Savo siūlymą grindžiame šiais argumentais:
Siekiant sėkmingai įgyvendinti numatytą socialinės atskirties mažinimo projektą yra reikalingos ne mažesnės nei 350 000 eurų investicijos.
Taip pat, atsižvelgiant į tai, jog vienu projektu yra galimybė pasiekti visus „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ strategijoje numatytus rodiklius, kurie spręstų socialinės atskirties problemas Aleksoto mikrorajone, manome, jog numatyti rodikliai būtų pasieki efektyviau;
2018 m. Paskelbtuose visuose 3 kvietimuose nebuvo nei vieno pareiškėjo;
Aleksoto lopšelis-darželis laimėjo projektą, tačiau, remiantis vertintojų bei Aleksoto VVG valdybos išvadomis, jis nėra tinkamas įgyvendinimui.
Mūsų manymu, aukščiau nurodytas projektas suteiktų galimybę sėkmingai įgyvendinti 2015-2020 metų asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ strategiją.
Visi Aleksoto mikrorajono gyventojai, kurie turi pasiūlymų, kokiomis veiklomis būtų galima papildyti naujai skelbiamus kvietimus yra kviečiami išsakyti savo nuomonę el. Paštu vvgaleksotas@gmail.com arba telefonu +370 698 58895 arba atvykti į asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupės“ patalpas Veiverių g. 132, Kaunas 2019 10 07 dieną 17:30 val., kur vyks planuojamos keisti strategijos viešas aptarimas.
Asociacijos „Kauno miesto Aleksoto vietos veiklos grupė“ pirmininkas
Arūnas Samochinas
+370 698 58895
vvgaleksotas@gmail.com